Vårgårda kommun

Välkommen till Vårgårda kommun

Vårgårda kommun är en kommun i Västra Götalands län. Centralort är Vårgårda.

Inom kommunen finns flera märkliga fornlämningar, såsom Jättakullen och Lundskullen, båda med hällkistor.

1928 inrättades municipalsamhället Vårgårda inom kommunerna Algutstorp och Kullings-Skövde. Vid kommunreformen 1952 bildades Vårgårda kommun då dessa två kommuner jämte ytterligare sexton lades samman. 1955 fördes Bälinge församling över till dåvarande Alingsås stad. Municipalsamhället upplöstes med utgången av 1963.

Blasonering: I fält av guld ett inböjt blått mantelsnitt med en sädeskärve av guld och åtföljt på vardera sidan av ett avslitet gåshuvud med röd näbb.

Kommunen bildades 1952 och har därefter inte lagts samman med andra. Vapnet skapades med utgångspunkt från Gäsene och Kullings häradssigill och uttrycker på detta sätt också de båda näringarna jordbruk och boskapsskötsel. Det fastställdes av Kungl. Maj:t 1953 och registrerades i PRV 1974.

Kommunen är tydligt präglad av Säveåns dalgång, vilken ringlar sig fram genom stora delar av kommunen. Grovt sett kan man dela in kommunen i tre områden, skogslandskapet, slättlandskapet och mossarna.

Den södra delen av kommunen består av ett kuperat skogslandskap, vilket utgör den norra kanten på det sydsvenska höglandet. I området finns det en stor mängd sjöar, både stora och små. De tre största sjöarna är Säven, Ornungasjön och Kvinnestadsjön. Säveån tar sin början i den nordligaste delen av sjön Säven, vilket också är den del av sjön som ligger i Vårgårda kommun, resten av sjön ligger i Borås kommun.

Utmed Säveåns dalgång, vilken ringlar sig fram från skogsområdena i söder upp i en krök i utkanten av samhället Vårgårda och sedan i sydvästlig riktning mot Alingsås, återfinns ett bördigt, i stort sett helt uppodlat, slättlandskap. I den allra nordostligaste delen av kommunen, vid Södra Härene rinner Nossan igenom kommunen en liten bit och den delen av kommunen utgör en del av Varaslätten.

Norr om Vårgårda finns ett område präglat av mossmark. De tre största mossarna heter Lärkemossen, Store Mosse och Holamossen.

I Vårgårda kommun finns åtta stycken grundskolor. Av dessa är sju låg- och mellanstadieskolor (årskurs 1-6) och en högstadieskola (årskurs 7-9). Av de sju låg- och mellanstadieskolor ligger tre stycken (Vårbergsskolan, Kesbergsskolan och Fridhemsskolan) i centralorten Vårgårda medan övriga fyra ligger i Lena (Lena skola), Hol (Hols skola), Nårunga (Nårunga skola) och Asklanda (Asklanda skola). Högstadieskolan, Gullhögsskolan, ligger även den inne i Vårgårda.

Kommunen har sedan 1997 även en gymnasieskola, Sundlergymnasiet. Innan gymnasieskolan startades gick eleverna på Alströmergymnasiet i grannkommunen Alingsås. Sundlergymnasiet har ett nära samarbete med gymnasieskolan Kunskapskällan i grannkommunen Herrljunga.

Vårgårda har en tradition av entreprenörer med kända namn som Lennart Lindblad (Autoliv) och Johan Petter Johansson (uppfinnare av skiftnyckeln och rörtången). Vårgårda har placerat sig bland de femton bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimat sedan 2005. Toppnoteringen kom 2008 då Vårgårda kommun placerade sig på nionde plats av 290 kommuner. 2009 föll kommunen ner till femtonde plats, för att 2010 åter klättra upp till en elfteplats.

Kommunstyrelsens ordförande är sedan 2010 Mattias Olsson (m), förste vice ordförande är Agneta Lindberg (c) och andre vice ordförande är Christer Forsmark (s).